MENU

Tarieven


Tarievenlijst Fysiotherapie (per 1 januari 2018)

Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten

  Zitting fysiotherapie € 33,00  
  Zitting manuele therapie € 46,00  
  Screening (D.T.F.) € 17,00  
  Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (C.F.O.) € 58,50  
  Toeslag voor “aan huis” behandeling € 14,25  
 Niet tijdig geannuleerde afspraak € 24,00  


BETALINGSVOORWAARDEN Januari 2017 Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen minstens 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 100 % van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.

De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van eenendertigste dag na factuurdatum.

Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 25,00 euro alles exclusief omzetbelasting.

Praktijk voor Fysiotherapie Citadel Rivierensingel 90 5704 KC Helmond Tel: 062-83 83 023


Afspraak maken?